Elbrus miljöpolicy fastlagd i september år 2005, utökad i mars 2007

“Elbrus är fast besluten att medvetet verka för att miljöfrågorna är högprioriterade i all verksamhet som rör Elbrus direkt eller indirekt.”

Detta medför att Elbrus skall:

  • Försöka förbättra sina rutiner med avseende på miljön
  • Efterleva gällande lagar och regler
  • Bedriva verksamhet så att miljöperspektivet beaktas i största möjliga mån

Förorenings frågor

  • Elbrus ska sträva efter att vid resor och transporter, välja det miljövänligaste alternativet
  • Elbrus kommer att så långt som möjligt källsortera och returnera alla förpackningar, elskrot samt övriga restprodukter till de miljöstationer som finns tillgängliga

Inköp

  • Elbrus kommer att väga in miljöpåverkan vid val av leverantörer
  • Vid val av tjänstebil, skall miljöbil beaktas i första hand